Σύστημα Ποιότητας

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών η ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ εφαρμόζει για το σύνολο των εργασιών της σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 39001:2012 & ISO 45001:2018. Οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, που περιλαμβάνονται όλοι στην πιστοποίηση, είναι η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ο τομέας ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, η ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ, η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ και το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Πολιτική Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος της Εταιρίας ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ για την «εκπόνηση μελετών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στα αντικείμενα τοπογραφίας, συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακών, καθώς και τη διαχείριση έργων», έχει σχεδιαστεί, εφαρμόζεται και διατηρείται με βάση τις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

 • Να αποτελέσει τη βάση για μια καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Εταιρίας.
 • Να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 39001:2012 & ISO 45001:2018.
 • Να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην εκπόνηση των μελετητικών έργων και προγραμμάτων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.
 • Να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών της.
 • Να εξασφαλίσει την άριστη αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού της.
 • Να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της, περιλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης.
 • Να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που τη διέπουν.
 • Να εξασφαλίσει την παροχή των απαιτούμενων πόρων και των κατάλληλων μέσων για την επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της οδικής ασφάλειας και της εργασιακής ασφάλειας και υγείας.

Για κάθε έργο/ πρόγραμμα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει, αντικειμενικός σκοπός της Εταιρίας είναι:

 • Η συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές και τους όρους των συμβάσεων.
 • Η έγκαιρη παράδοση στους πελάτες της.
 • Η δημιουργία και η διατήρηση του βέλτιστου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος με μηδαμινές κατά το δυνατόν επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος έχουν ενσωματωθεί στην λειτουργία της Εταιρίας οι σχετικές απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών της, λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς του παράγοντες, εσωτερικούς και εξωτερικούς, που δύναται να την επηρεάσουν με κάθε δυνατό τρόπο. Δέσμευση της Εταιρίας αποτελούν:

 • Η διατήρηση της υψηλής αξιοπιστίας σε ότι αφορά στην ποιότητα και στο χρόνο περαίωσης των έργων/ προγραμμάτων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα ικανοποιητικό οικονομικό αποτέλεσμα για την Εταιρία.
 • Το καλό κλίμα συνεργασίας με τους πελάτες της.
 • Η άριστη εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, το φιλικό κλίμα μεταξύ των εργαζομένων και η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού.
 • Η ευαισθησία σε θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντος, της οδικής ασφάλειας και της εργασιακής ασφάλειας και υγείας.
 • Η μείωση και εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων στο μέτρο του εφικτού.
 • Η άρτια επιστημονική κατάρτιση στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και η μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία των στελεχών της στην ανάπτυξη και διατήρηση της τεχνογνωσίας, ώστε να αποτελεί “know-how” της Εταιρίας.
 • Η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και εκτέλεσης των εργασιών.
 • Η πλήρης μηχανοργάνωση των εργασιών της, που στηρίζεται στην εφαρμογή των τελευταίων εξελίξεων της πληροφορικής.
 • Ο σεβασμός της επιστήμης της Τοπογραφίας και όλων των Εθνικών και Κοινοτικών νομοθεσιών και διατάξεων που καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή στον τομέα της.

Γι’ αυτό, η Διοίκηση της Εταιρίας κρίνει απαραίτητη και δεσμεύεται να υποστηρίζει την εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, το οποίο θα αναθεωρείται και θα βελτιώνεται όταν χρειάζεται, έτσι ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Πληροφοριών εκτείνεται σε όλους τους συντελεστές παραγωγής μελετών με βάση τα πτυχία που διατηρεί για την εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:
1: Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
2: Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
3: Οικονομικές Μελέτες
4: Κοινωνικές Μελέτες
5: Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας
6: Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
8: Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)
10: «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων» (Οδών, Σιδηροδρομικών γραμμών, Μικρών τεχνικών έργων, Έργων υποδομής αερολιμένων και Κυκλοφοριακές μελέτες),
11: Μελέτες Λιμενικών Έργων
13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων
16: «Μελέτες τοπογραφίας» (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).
21: Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
27: Περιβαλλοντικές Μελέτες

συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους συνεργατών της, γι’ αυτό και η τήρησή του είναι υποχρεωτική από όλους και για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας, στον τομέα ευθύνης του καθενός.

Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικών

 • Συστήμα Διαχείρισης σύμφωνα με ISO 9001:2015
  Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις
  Βάσει των διαδικασιών TÜV HELLAS (TÜV NORD) A. E.
  Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού: 041 18 0196
 • Συστήμα Διαχείρισης σύμφωνα με ISO 14001:2015
  Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις και Καθοδήγηση για τη χρήση του
  Βάσει των διαδικασιών TÜV HELLAS (TÜV NORD) A. E.
  Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού: 042 18 0196
 • Συστήμα Διαχείρισης σύμφωνα με ISO 45001:2018
  Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις και Καθοδήγηση για τη χρήση του
  Βάσει των διαδικασιών TÜV HELLAS (TÜV NORD) A. E.
  Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού: 047 23 0001
 • Συστήμα Διαχείρισης σύμφωνα με ISO 39001:2012
  Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις και Καθοδήγηση για τη χρήση του
  Βάσει των διαδικασιών TÜV HELLAS (TÜV NORD) A. E.
  Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού: 053 23 0001
 • Συστήμα Διαχείρισης σύμφωνα με ISO IEC 27001:2013
  Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  Βάσει των διαδικασιών Swiss Approval International
  Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού: TB-030-02-270-00114