Η εταιρεία ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτει μελετητικό πτυχίο (με Α.Μ. 325) Ε΄ τάξεως στην κατηγορία 10 (Μελέτες Οδών, σχεδιασμού μεταφορών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές), Ε΄ τάξεως στην κατηγορία 16 (Μελέτες Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές), Α΄ τάξεως στην κατηγορία 1 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες), Α΄ τάξεως στην κατηγορία 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες), Α΄ τάξεως στην κατηγορία 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) και Α΄ τάξεως στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας, μπορεί να διαιρεθεί στους παρακάτω τομείς :

 • Κτηματολόγιο
  • Κτηματογράφηση
  • Κτηματολόγιο σε λειτουργία
 • Τοπογραφία
 • Φωτογραμμετρία - Χαρτογραφία
 • Οδοποιία
 • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
 • Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
 • Υδραυλικά έργα
 • Περιβαλλοντικά έργα