Κτηματογράφηση

logo

Στην μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου έχει υποτιμηθεί η σημασία του Τοπογραφικού διαγράμματος παρότι το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, με το Κτηματολόγιο, και τα όρια του γεωτεμαχίου.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος είναι υποχρεωτική όταν συνοδεύει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, όμως και κατά την συλλογή δηλώσεων που έγινε το 2008 δεν τηρήθηκε αυτή η απαίτηση.
Από την μέχρι τώρα εμπειρία σε Κτηματογραφήσεις έχει παρατηρηθεί ότι αν δεν υπάρχουν τοπογραφικά διαγράμματα, ή αν δεν υποδείξει τα όρια ο ιδιοκτήτης είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατον να γίνει σωστή οριοθέτηση του ακινήτου, ειδικά όταν δεν υπάρχουν υλοποιημένα όρια.
Έτσι είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία Κτηματογράφησης και να γίνουν οι πρώτες εγγραφές με λανθασμένη οριοθέτηση του ακινήτου.
Όταν αργότερα για κάποιο λόγο, π.χ. πώληση ή αξιοποίηση του ακινήτου, ο ιδιοκτήτης επισημάνει το λάθος και εάν υποχρεωθεί σε διαδικασίες διόρθωσης τότε, είτε ακολουθηθεί τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος είτε η διόρθωση γίνει με δικαστική απόφαση, ο χρόνος αποκατάστασης του λάθους θα είναι από έξη μήνες έως κάποια χρόνια. Επί πλέον θα χρειαστεί η συνδρομή Νομικών, Τοπογράφων, θα πρέπει να γίνουν κοινοποιήσεις σε παρόδιους ιδιοκτήτες κ.λ.π..
Για το λόγους αυτούς προτείνουμε:

1) Σε περίπτωση ύπαρξης τοπογραφικού διαγράμματος αυτό να συνοδεύει τη δήλωση ιδιοκτησίας.
2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσπαθήσει να υποδείξει την ιδιοκτησία τους στα Τοπογραφικά Υπόβαθρα του Κτηματολογίου.
3) Σε περίπτωση αμφιβολίας, όπως όταν δεν υπάρχουν υλοποιημένα όρια να ζητήσει την συνδρομή Τοπογράφου μηχανικού προκειμένου να γίνει εξ αρχής σωστός εντοπισμός και οριοθέτηση της ιδιοκτησίας.
4) Αν με τις παραπάνω ενέργειες δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η οριοθέτηση της ιδιοκτησίας προτείνουμε τη σύνταξη και υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος κατά την διάρκεια της Κτηματογράφησης, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που προαναφέραμε.

Αξίζει επί πλέον να προσθέσουμε ότι τα όρια του ακινήτου όπως και το εμβαδόν του, όπως καταγράφονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, αφορά μόνο στη διαδικασία κτηματογράφησης (οι μετρήσεις γίνονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές ακριβείας) και δεν είναι δεσμευτικά για οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, όπως η πολεοδομία, δεδομένου ότι ούτε ο νόμος 651/1977, ούτε άλλο ισχύον νομοθέτημα καταργείται.
Οι συναλλαγές του ιδιοκτήτη του ακινήτου θα γίνονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή με βάση το εμβαδόν που αναφέρεται στον τίτλο κτήσης του ακινήτου.
Όμως το εμβαδόν του Κτηματολογίου με το εμβαδόν του Τοπογραφικού διαγράμματος, βάσει του οποίου επιχειρείται οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, θα πρέπει να είναι σχετικά ή όπως λέγεται να είναι «συμβατά» . Η συμβατότητα αφορά αφ' ενός μεν στην επιτρεπόμενη διαφορά μεταξύ των δύο εμβαδών και αφετέρου τις διαφορές των οριογραμμών των γεωτεμαχίων όπως αυτές αποτυπώνονται στο Κτηματολόγιο και στο Τοπογραφικό διάγραμμα βάσει του οποίου επιχειρείται οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή.