Κτηματολόγιο

logo

Ο νόμος διακρίνει δύο διαδικασίες για διορθώσεις:
Α) τις περιπτώσεις που απαιτούν αμετάκλητη δικαστική απόφαση από εκείνες (Άρθρο 17 Ν.2664/98,) και
Β) αυτές που οφείλονται σε πρόδηλο σφάλμα και μπορούν να διορθωθούν διοικητικά, χωρίς δικαστική παρέμβαση, με απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου. (άρθρα 18, 20α Ν.2664/98)
Για τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων ισχύει το άρθρο 19 παρ.2 του ν. 2664/98.

Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις.

Ν. 2664 ΤΗΣ 27.11/3.12.1998 (ΦΕΚ 275 Α΄)